Monsieur Hobz (1978), artiste français, graffiti et street artist, collectif Trbdsgn avec Arnaud Liard et Onde (photo : 2018)

Monsieur Hobz (b. 1978), French artist, graffiti & street artist, from ‘Trbdsgn’ collective with Arnaud Liard and Onde (photo: 2018). Image : © PFRunner

.

.

Image : © PFRunner