Station-service abandonnée, Serra da Malcata, Portugal, 2021

Abandoned gas station, Serra da Malcata, Portugal, 2021. Image : © PFRunner

.

.

Image : © PFRunner